A社 CSVファイルパース用テストコード (用事が終わったら消すこと)

2023年2月24日

A社 CSVファイルパース用テストコード (用事が終わったら消すこと)

package main

import (
	"encoding/csv"
	"fmt"
	"log"
	"os"
	"regexp"
	"strings"
)

func main() {

	file, err := os.Open("tracking_data.csv") 
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	defer file.Close()

	r := csv.NewReader(file)
	rows, err := r.ReadAll() // csvを一度に全て読み込む
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}

	lat := [10000]string{}
	lng := [10000]string{}
	speed := [10000]string{}

	// [][]stringなのでループする
	for j, v := range rows {

		if j == 0 {
			continue // CSVのヘッダー行を無視
		}

		//fmt.Println(v[3])
		// v[3]をバラバラに分解する
		// v3 := regexp.MustCompile("[() ,]").Split(v[3], -1)
		v3 := regexp.MustCompile("}, {").Split(v[3], -1)

		for i, s := range v3 { // i: 数
			//fmt.Printf("%s\n", s)
			v31 := strings.Replace(s, "\"lat\": ", "", -1)
			v32 := strings.Replace(v31, "\"lng\": ", "", -1)
			v33 := strings.Replace(v32, "[{", "", -1)
			v34 := strings.Replace(v33, "}]", "", -1)

			v35 := regexp.MustCompile(",").Split(v34, -1)

			for k, s5 := range v35 {

				//f64, _ := strconv.ParseFloat(s5, 64)
				//fmt.Println("string", i, s5)
				if k == 0 {
					lat[i] = s5
				} else {
					lng[i] = s5
				}
			}

		}

		//fmt.Println(lat[0], lng[0], lat[19], lng[19])
		//fmt.Println()

		// v[4]をバラバラに分解する
		v41 := strings.Replace(v[4], "[", "", -1)
		v42 := strings.Replace(v41, "]", "", -1)
		v43 := regexp.MustCompile(",").Split(v42, -1)

		for k4, s4 := range v43 {
			speed[k4] = s4

			fmt.Println(k4, ",", lat[k4], ",", lng[k4], ",", speed[k4])

		}

	}
}

2023年2月24日2023,江端さんの技術メモ

Posted by ebata